.: خانه مسافر از صدور اجازه بازاریابی برای خانه مسافرهای در محدوده ی هتل ها و اماکن رسمی گردشگری معذور است :.
  • فیلتر نتایج
  • انتخاب مقصد (مقصد فعلی: البرز)
  • تاریخ سفر
  • امکانات مورد نظر
  • قیمت(تومان)
درجه 3 کد UN-4235
البرز - طالقان
محله:جاده اصلی طالقان
ظرفیت(نفر) : 4 مهمان
1 اتاق
بدون تخت

درجه 2 کد UN-4236
البرز - طالقان
محله:جاده اصلی طالقان
ظرفیت(نفر) : 4 مهمان
1 اتاق
بدون تخت

درجه 2 کد UN-4239
البرز - طالقان
محله:جاده اصلی طالقان
ظرفیت(نفر) : 4 مهمان
1 اتاق
بدون تخت

درجه 2 کد UN-4241
البرز - طالقان
محله:جاده اصلی طالقان
ظرفیت(نفر) : 4 مهمان
1 اتاق
بدون تخت

درجه 2 کد UN-2900
البرز - طالقان
محله:دو راهی
ظرفیت(نفر) : 5 مهمان
1 اتاق
بدون تخت

درجه 2 کد UN-2320
البرز - طالقان
محله:دو راهی
ظرفیت(نفر) : 5 مهمان
1 اتاق
بدون تخت

درجه 2 کد UN-2321
البرز - طالقان
محله:دو راهی
ظرفیت(نفر) : 5 مهمان
1 اتاق
بدون تخت

درجه 2 کد UN-2322
البرز - طالقان
محله:دو راهی
ظرفیت(نفر) : 5 مهمان
1 اتاق
بدون تخت

درجه 2 کد UN-2190
البرز - طالقان
محله:طالقان جزینان
ظرفیت(نفر) : 5 مهمان
1 اتاق
2 تخت

درجه 2 کد UN-2191
البرز - طالقان
محله:طالقان جزینان
ظرفیت(نفر) : 5 مهمان
2 اتاق
2 تخت

درجه 2 کد UN-2192
البرز - طالقان
محله:طالقان جزینان
ظرفیت(نفر) : 5 مهمان
1 اتاق
2 تخت

درجه 1 کد UN-1603
البرز - طالقان
محله:طالقان جزینان
ظرفیت(نفر) : 6 مهمان
3 اتاق
6 تخت