.: خانه مسافر از صدور اجازه بازاریابی برای خانه مسافرهای در محدوده ی هتل ها و اماکن رسمی گردشگری معذور است :.
  • فیلتر نتایج
  • انتخاب مقصد (مقصد فعلی: خراسان رضوی)
  • تاریخ سفر
  • امکانات مورد نظر
  • قیمت(تومان)
درجه 1 کد UN-9173
خراسان رضوی - مشهد
محله:خیابان امام رضا(ع)-
ظرفیت(نفر) : 4 مهمان
2 اتاق
4 تخت

درجه 1 کد UN-9174
خراسان رضوی - مشهد
محله:خیابان امام رضا(ع)-
ظرفیت(نفر) : 2 مهمان
1 اتاق
2 تخت

درجه 1 کد UN-9166
خراسان رضوی - مشهد
محله:خیابان امام رضا(ع)-
ظرفیت(نفر) : 4 مهمان
2 اتاق
4 تخت

درجه 1 کد UN-9167
خراسان رضوی - مشهد
محله:خیابان امام رضا(ع)-
ظرفیت(نفر) : 2 مهمان
1 اتاق
2 تخت

درجه 1 کد UN-9168
خراسان رضوی - مشهد
محله:خیابان امام رضا(ع)-
ظرفیت(نفر) : 4 مهمان
2 اتاق
4 تخت

درجه 1 کد UN-9169
خراسان رضوی - مشهد
محله:خیابان امام رضا(ع)-
ظرفیت(نفر) : 2 مهمان
1 اتاق
2 تخت

درجه 1 کد UN-9170
خراسان رضوی - مشهد
محله:خیابان امام رضا(ع)-
ظرفیت(نفر) : 4 مهمان
2 اتاق
4 تخت

درجه 1 کد UN-9171
خراسان رضوی - مشهد
محله:خیابان امام رضا(ع)-
ظرفیت(نفر) : 2 مهمان
1 اتاق
2 تخت

درجه 2 ممتاز کد UN-9130
خراسان رضوی - مشهد
محله:خیابان امام رضا(ع)-
ظرفیت(نفر) : 2 مهمان
بدون اتاق
2 تخت

درجه 2 ممتاز کد UN-9131
خراسان رضوی - مشهد
محله:خیابان امام رضا(ع)-
ظرفیت(نفر) : 2 مهمان
بدون اتاق
2 تخت

درجه 2 ممتاز کد UN-9132
خراسان رضوی - مشهد
محله:خیابان امام رضا(ع)-
ظرفیت(نفر) : 2 مهمان
بدون اتاق
2 تخت

درجه 2 ممتاز کد UN-9133
خراسان رضوی - مشهد
محله:خیابان امام رضا(ع)-
ظرفیت(نفر) : 2 مهمان
بدون اتاق
2 تخت